Arbeidsdeskundige onderzoeken en advies in het Engels?

Arbeidsdeskundige onderzoeken en advies in het Engels?

Advies in het Engels?

In 2022 heeft Stephan voor Het Arbeidsdeskundig Collectief veel arbeidsdeskundige onderzoeken in het Engels uit mogen voeren. 

Wij merken dat er steeds meer vraag komt naar arbeidsdeskundige onderzoeken in de Engelse taal. Vandaag werd ik ook weer gebeld door een internationaal werkend bedrijf. De manager werkt in een ander land en spreekt geen Nederlands, de manager en werknemer zijn Nederlands. Daarnaast ligt de zaak wat gevoelig omdat er ook sprake is van verschillende (culturele) inzichten over re-integratie. Dat zien we wel vaker, want hoe leg je in het Engels aan een buitenlandse manager uit hoe re-integratie en sociale zekerheid in Nederland werkt? 

Daarom is het voor deze werkgever belangrijk dat een arbeidsdeskundige die de Engelse taal goed beheerst het arbeidsdeskundig onderzoek uitvoert. Er moet niet alleen gekeken worden naar de verplichte vragen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, maar ook naar de andere zaken die er spelen. En, werkgever wilde graag dat het gesprek soepel verloopt zonder horten en stoten. 

Daar ging het mis met de eigen arbodienst. Die hadden voorgesteld om het gesprek te doen met een tolk er bij omdat zij geen arbeidsdeskundige beschikbaar hadden die de Engelse taal goed beheerst. De tolk leek werkgever geen goed plan omdat hij bang was dat de essentie van het gesprek dan verloren ging omdat alles vertaald moet worden. Na zoeken op internet kwamen ze bij ons terecht. Resultaat: Wij mogen over een paar weken dit onderzoek uitvoeren bij deze klant. 

Herken jij je in één van deze situaties? 

  • Je bent een Personeelsadviseur / Human Resources Business Partner / Manager, je werkt in Nederland bij een internationaal bedrijf en je hebt behoefte aan Engelstalige ondersteuning bij re-integratie en arbeidsdeskundige onderzoeken. 
  • Je werkt met expats die wonen en werken in Nederland.
  • Je bent als personeelsadviseur/HRBP of manager werkzaam in het buitenland en bent verantwoordelijk voor het kantoor in Nederland en je wilt Engelstalige ondersteuning bij re-integratie en arbeidsdeskundige onderzoeken. 

Neem dan contact met ons op voor een goed Engelstalig onderzoek!
 
Neem contact op
 

Labour expert researches and advice in English? 

In 2022, Stephan had the opportunity to carry out many labour researches in English for Het Arbeidsdeskundig Collectief. 

We notice an increasing demand for labour expert researches in English. Today I received another call from an international company. The manager works in another country and does not speak Dutch, the manager and employee are Dutch. In addition, the case is somewhat sensitive because there are also different (cultural) views on reintegration. We see this quite often, because how do you explain in English to a foreign manager how reintegration and social security work in The Netherlands? 

Therefore, it is important for this employer that a labour expert with a good command of the English language conducts the employment survey. Not only should the compulsory questions from the Wet Verbetering Poortwachter be considered, but also the other issues involved. And employer wanted the interview to go smoothly without hiccups. 

That's where things went wrong with the employer's own health and safety service. They had suggested doing the interview with an interpreter present because they did not have an occupational health expert available who had a good command of the English language. The interpreter did not seem a good plan to the employer because he was afraid that the essence of the interview would be lost because everything would have to be translated. After searching the internet, they came to us. Result: In a few weeks' time, we are going to carry out this research for this client. 

Do you recognise yourself in any of these situations? 

  • You are a Personnel Advisor / Human Resources Business Partner / Manager, you work in The Netherlands at an international company, and you need English-language support with reintegration and labour researches. 
  • You work with expats living and working in the Netherlands.
  • You are working abroad as a personnel advisor/HRBP or manager and are responsible for the office in the Netherlands and you want English-language support with reintegration and labour expert researches. 

Then contact us for a good English-language investigation!
 
Contact us